Home Политика за поверителност

Политика за поверителност на данните

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Уважаеми Клиенти и Партньори,

В качеството си на Администратор на лични данни фирма „Савов КБ“ ООД оповестява своята Политика по защита на личните данни:

I. Нашите принципи

Ангажимент на ръководството и всички служители на фирмата е да прилагат принципите, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на защитата на личните данни, които се обработват:

 • Данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно от квалифицирани специалисти, стриктно спазващи утвърдените процедури за тяхната защита;
 • Ограничаване на целите – коректни търговски взаимоотношения, изградени на основата на взаимен интерес и сигурност и в съответствие със Закона за туризма и приложимото гражданско и търговско законодателство, максимално удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти и партньори, предоставяне на информация и реклама на нови услуги;
 • Свеждане на данните до минимум – име, длъжност, седалище/местоживеене, телефон, e-mail – за търговските партньори с оглед идентифициране на страните по търговските сделки и изискваните по закон за клиентите на хотела: ЕГН, имена, гражданство, дата на раждане, пол, номер на лична карта;
 • Точност – при заявена от Вас необходимост от промяна/заличаване на предоставените ни за обработка лични данни, ние своевременно ги актуализираме/ заличаваме;
 • Ограничение на съхранението – срокът на съхранение не надхвърля този, който е необходим с оглед на целите, за които се обработват или нормативно определения такъв;
 • Цялостност и поверителност – изградили сме система от подходящи технически и организационни мерки за защита на предоставените ни лични данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване;
 • Документиране и отчетност – създадохме среда на вътрешна убеденост и мотивация за съблюдаване на правилата и мерките за защита на личните данни, документиране на предприетите от нас действия като елемент от цялостната система за гарантиране на сигурността на данните.

 

II. Как се използва Вашата информация

Можем да използваме Вашата информация, за да:

 • Ви предоставяме стоките и услугите, които сте заявили;
 • За да изпълним свои законово регламентирани задължения – Закона за Туризма;
 • Ви предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили,
 • Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания,
 • Ви предоставяме оферти, свързани с Вашия интерес към нашата сфера на дейност;
 • Се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;
 • Търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти;
 • Правим анализи за подобряване на услугите ни,
 • Осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на услугите ни,
 • Ви информираме за промени в политиката за поверителност или услугите ни.

 

III. Срок на съхранение на Вашите данни

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

IV. Кой има достъп до Вашата информация

Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

Информацията, свързана с клиентите на хотела, се предоставят в Единната система за туристическа информация.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

V. Къде обработваме Вашите данни

Всички лични данни, които обработваме се обработват в България,

VI. В кои случаи ще се свързваме с Вас и как да се „отпишете“?

Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на Услугите, които сте заявили – хотелски, релакс и др.

Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail,телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

VII. Как можете да получите достъп и да поискате коригиране или заличаване на Вашите лични данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация,
 • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

 

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на адрес: гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ №7

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

 

VIII. Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи, Вие имате право да:

 • възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на адрес: гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ №7. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни - Комисия за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

IX. Преразглеждане на тази Политика

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана към 22 май 2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).